Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Lesku
Strona główna

Kalendarz roku szkolnego

kalendarz

KALENDARZROKUSZKOLNEGO 2010/2011

 

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

1września 2010 r.

 

(podstawa prawna:

§2ust.1arozpordzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportuzdnia18 kwietnia 2002 r.wsprawie

organizacji roku szkolnego–Dz.U.Nr46,poz.432,z późn. zm.)

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2010 r.

 

(podstawaprawna:

§3ust.1pkt1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia18 kwietnia 2002r. wsprawie

organizacji rokuszkolnego–Dz.U.Nr46,poz.432,z późn. zm.)

3

Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji zimowej:

-język polski

-drugi przedmiot

 

10 stycznia 2011r.

11 stycznia 2011r.

 

(podstawa prawna:

§8ust.1załącznika nr1 do rozporządzenia Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 30kwietnia 2007r. wsprawie warunkówi sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

i egzaminów w szkołach publicznych-Dz.U.Nr83,poz.562,

z źn.zm.)

4

Ferie zimowe:

17 – 30 stycznia 2011 r.

Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie

 

24 stycznia – 6lutego 2011 r.

Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie

 

31 stycznia – 13lutego 2011 r.

Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie,

Świętokrzyskie, Wielkopolskie

 

14 – 27lutego 2011r.

Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie

 

(podstawa prawna:

§3ust.1pkt2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia18 kwietnia2002r.wsprawie

organizacji rokuszkolnego–Dz.U.Nr46,poz.432,z późn. zm.)

5

Wiosennaprzerwaświąteczna

21 – 26 kwietnia 2011 r.

 

(podstawa prawna:

§3ust.1pkt3 rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. wsprawie organizacji roku szkolnego–Dz.U.Nr46,poz.432,

z źn.zm.)


 

 

6

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku

nauki w szkole podstawowej:

a)   w szkołach dla doroych,w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

b)   dodatkowy termin sprawdzianu

w szkołach wymienionych w lit.a

c)   w pozostałych szkołach podstawowych

 

d)   dodatkowy termin sprawdzianu

wszkołach wymienionych wlit.c

ustalił dyrektor Centralnej Komisji  Egzaminacyjnej

 

10 stycznia 2011r.

 

5 kwietnia 2011 r.

 

5 kwietnia 2011 r.

 

7 czerwca 2011r.

 

(podstawa prawna:

§33rozpordzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 30

kwietnia 2007r.wsprawie warunków i sposobu oceniania,klasyfikowaniai promowaniauczniówi słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i

egzaminów w szkołach publicznych-Dz.U.Nr83,poz.562,z źn.zm.)

7

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki

wgimnazjum:

a)w gimnazjach dladorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:

-część humanistyczna

-część matematyczno-przyrodnicza

-częśćz językaobcego nowytnego

b)dodatkowy termin w gimnazjach wymienionych wlit. a:

-część humanistyczna

-część matematyczno-przyrodnicza

-część z językaobcego nowytnego

c)wpozostałych gimnazjach:

-część humanistyczna

-część matematyczno-przyrodnicza

-częśćz języka obcego nowytnego

d)dodatkowe terminy w gimnazjach

wymienionych wlit. c:

-część humanistyczna

-część matematyczno-przyrodnicza

-część z językaobcego nowytnego

ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

 

 

10 stycznia 2011r.

11 stycznia 2011r.

12 stycznia 2011r.

 

 

12 kwietnia 2011 r.

13 kwietnia 2011 r.

14 kwietnia 2011 r.

 

12 kwietnia 2011 r.

13 kwietnia 2011 r.

14 kwietnia 2011 r.

 

 

 

6 czerwca 2011r.

7 czerwca 2011r.

9 czerwca 2011r.

 

(podstawa prawna:

§33rozpordzenia Ministra Edukacji Narodowej

zdnia 30 kwietnia 2007r.wsprawie warunków

i sposobu oceniania,klasyfikowaniai promowania uczniów

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

i egzaminów w szkołach publicznych-Dz.U.Nr83,poz.562,

zźn.zm.)

8

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)

programów o najwszych w szkołach ponad gimnazjalnych (zwyjątkiem szkół wymienionych wpkt9)

7 stycznia 2011r. (sesja zimowa)

29 kwietnia 2011 r.(sesjawiosenna)

 

(podstawa prawna:

§2ust.4 rozpordzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportuzdnia18 kwietnia 2002r.wsprawie organizacji roku szkolnego–Dz.U.Nr46,poz.432,

z źn.zm.)


 

 

9

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)

programowo najwszych zasadniczych szkół zawodowych iszkółpolicealnych

14 stycznia 2011r.

lub

10 czerwca 2011 r.

 

(podstawa prawna:

§2ust.3 rozpordzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportuzdnia18 kwietnia 2002r.wsprawie

organizacji roku szkolnego–Dz.U.Nr46,poz.432,zpóźn. zm.oraz§4ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejzdnia 5 pdziernika 2010r.zmieniającego

Rozpordzenie wsprawie organizacji roku szkolnego-Dz.U. Nr186,poz.1245)

10

Pisemneegzaminydojrzałościwsesjiwiosennej:

-  językpolski

-  drugiprzedmiot

-  językojczysty– wszkołach luboddziałach

zojczystym językiem nauczania mniejszości narodowej

 

10 maja 2011 r.

11 maja 2011 r.

12 maja 2011 r.

 

(podstawaprawna:§8ust.1załącznikanr1do

rozpordzenia Ministra Edukacji Narodowej zdnia 30 kwietnia wsprawiewarunkówi sposobu oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianówi egzaminów

w szkołach publicznych-Dz.U.Nr83,poz.562,zpóźn.zm.)

11

Egzaminmaturalny:

 

-     częśćustna

-     częśćpisemna

ustaliłdyrektorCentralnejKomisji  Egzaminacyjnej

 

4 -27maja 2011r. początek  4maja 2011r.

 

(podstawaprawna:

§61rozpordzenia Ministra Edukacji Narodowej zdnia 30

kwietnia 2007r.wsprawie warunków i sposobu oceniania,klasyfikowaniai promowania uczniów

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

i egzaminów wszkołach publicznych-Dz.U.Nr83,poz.562,

zźn.zm.)

12

Egzamin potwierdzającykwalifikacjezawodowe:

a)sesjazimowa

-etap pisemny

 

 

 

-etap praktyczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)sesjaletnia

-etap pisemny

ustaliłdyrektorCentralnejKomisjiEgzaminacyjnej

 

18 stycznia 2011r. -dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształce nie zawodowe,

którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu

od 19 do 21stycznia 2011r. -dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształtechnika

od 25 stycznia do 11 lutego 2011 r.-dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych

kształcących wtych samych zawodach, w których

kształzasadnicze szkoły zawodowe

 

 

 

13 czerwca 2011 r.-dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe,którzy uzyskali świadectwo ukczenia szkoły w kwietniu lub czerwcu


 

 

 

 

-etap praktyczny

-od 14 do17 czerwca2011 r. -dla absolwentów

techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, wktórych kształtechnika

-od 21czerwca do 5sierpnia 2011r. -dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych

kształcących wtych samych zawodach, wktórych kształzasadnicze szkoły zawodowe

 

(podstawaprawna:

§113rozpordzenia Ministra Edukacji Narodowejzdnia 30

kwietnia 2007r.wsprawie warunków i sposobu oceniania,klasyfikowaniai promowania uczniów

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

i egzaminów w szkołach publicznych-Dz.U.Nr83,poz.562,

zźn.zm.)

13

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych

22 czerwca 2011 r.

 

(podstawaprawna:

§4ust.1 rozpordzenia Ministra Edukacji

Narodowej zdnia 5 pdziernika 2010r.zmieniającego rozpordzenie w sprawie organizacji roku szkolnego-Dz.U. Nr186,poz.1245)

14

Ferieletnie

23 czerwca -31 sierpnia 2011 r.

 

(podstawaprawna:

§3ust.1pkt 4  rozpordzenia Ministra Edukacji Narodowej

zdnia18 kwietnia 2002r.w sprawie organizacji roku szkolnego–Dz.U.Nr46,poz.432,zźn.zm.)